VILKÅR FOR KONSULENTBISTAND FRA FOCUS SOFTWARE

Versjon: 1.0

Sist endret: 25.08.2016

1. Innledning

Disse vilkårene for konsulentbistand gjelder mellom Focus Software AS (heretter kalt Focus) og Kunden, og regulerer partenes rettigheter og plikter for konsulentbistand fra Focus (heretter kalt Bistanden). Kjøp av andre produkter eller tjenester fra Focus som for eksempel abonnement, brukerstøtte og opplæring/kurs dekkes ikke av disse vilkårene.

Hvis du ikke er enig i vilkårene eller ikke har de nødvendige fullmakter til å bestille Bistanden, må du ikke bestille eller godta vilkårene. Ved aksept av vilkårene inngås det en rettslig bindende avtale mellom den virksomhet du opptrer på vegne av (Kunden) og Focus.

Siste versjon av vilkårene er tilgjengelig på her på denne siden.

2. Omfang

Bistanden skal gjennomføres av Focus i samsvar med det som er avtalt og bekreftet i ordrebekreftelsen eller bekreftes skriftlig senere, og skal utføres profesjonelt og effektivt, med god kvalitet. Prosjektmaterialet, herunder teknisk- og brukerdokumentasjon inngår bare såfremt det fremgår der, jf. også pkt. 3, 4 og 7.

Kunden skal lojalt utføre de oppgaver og bidra som avtalt, og for øvrig medvirke og besvare alle henvendelser så snart som mulig.

Focus innestår ikke for at utførelsen av Bistanden leder til det resultat Kunden forventer.

3. Rettigheter

Kunden får en rett til å utnytte resultatet av Bistanden, inkl. ev. utlevert prosjektmateriale, i samsvar med det som er avtalt, og har ikke rett til å benytte dette annerledes eller i andre sammenhenger, uten Focus’ skriftlig forhåndssamtykke. Hvis Bistanden består i å utvikle et program, tilpasning eller tillegg, får Kunden en bruksrett til dette som kun leveres i maskinlesbar form (object code).

Med mindre annet er avtalt, beholder Focus alle rettigheter, herunder opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til resultatet av prosjektet og prosjektmaterialet. Utviklet programvare og dokumentasjon for å gjennomføre Bistanden forblir Focus’ eiendom og utleveres ikke.

Focus har rett til å referere til Kunden og Bistanden i sin markedsføring.

4. Arkivering - ny Bistand - senere utlevering

Focus oppbevarer normalt viktig prosjekt­materiale i minst 5 år fra Bistanden er gjennomført, for å kunne utføre senere Bistand for Kunden.

Bistanden omfatter ikke programvedlikehold eller brukerstøtte. Ved versjonsoppgraderinger mv, må det påregnes tillegg/ny Bistand.

Prosjektmaterialet kan ikke påregnes utlevert, med mindre annet avtales særskilt, jf. pkt. 2 og 3.

5. Honorar - utgifter

Med mindre annet er skriftlig avtalt, beregnes honorar for Bistanden etter medgått tid iht. Focus’ til enhver tid gjeldende time- eller dagsatser. Satsene reguleres hvert år pr. 1. januar, uten forutgående varsel. Reisetid honoreres med 50% av gjeldende timehonorar.

Alle oppgitte beløp er, når annet ikke er spesifisert, eksklusiv merverdiavgift og øvrige offentlige avgifter/gebyrer, som kommer i tillegg.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil dessuten følgende utgifter bli belastet Kunden i tillegg til honorar:

 • Reise-, oppholds-, kost- og diettkostnader etter statens satser.
 • Leie eller kjøp av spesialutstyr, programvare og instrumenter for gjennomføring av Bistanden.
 • Kopiering, plotting/printing og innbinding.
 • Merutgifter ved avtalt økt ansvarsforsikring.

6. Betalingsvilkår

Hvis ikke annet er avtalt, benyttes månedlig etterskuddsvis fakturering med 14 dagers betalingsfrist. Kunden plikter å varsle skriftlig om eventuelle omtvistede punkter innen 7 dager fra mottatt faktura.

Ved forsinket betaling påløper morarente.

7. Kostnadsoverslag - tidsplan - endringer

Oppgitt kostnadsoverslag, honorar, priser, tidsplan og personell er basert på avtalt beskrivelse/spesifikasjon på det tidspunktet ordrebekreftelsen ble oversendt.

Endringer i personell fra Focus kan påregnes. Hvis beskrivelsen/spesifikasjonen ikke er detaljert eller det gjøres endringer, må det påregnes konsekvenser for tid og kost. Kunden skal varsle Focus ved behov for endringer så snart som mulig, og disse må bekreftes skriftlig av Focus før de blir gjeldende.

8. Avbestilling og midlertidig stans

Kunden kan helt eller delvis avbestille Bistanden med 14 dagers skriftlig varsel mot å betale det beløp som Focus har til gode for den Bistanden som allerede er gjennomført, med tillegg av et avbestillingsgebyr som utgjør 10 prosent av kostnadsoverslaget for gjenstående del av Bistanden. Påløpte utgifter iht. pkt. 5 kommer i tillegg. Hvis avbestillingsfristen ikke overholdes, belastes avtalt Bistand i denne perioden fullt ut. Ved delvis avbestilling beregnes avbestillingsgebyret på grunnlag av den avbestiltes andel av Bistandsomfanget.

Kunden kan også kreve at Bistanden stanses midlertidig mot å betale Focus’ kostnader knyttet til omdisponering av personell og andre direkte kostnader som påføres som følge av stansingen.

9. Ansvar - forsikring

Focus er ansvarlig for å utbedre eventuelle feil eller mangler som skyldes at selskapet ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen kostnadsfritt, såfremt det ikke vil påløpe urimelige kostnader og det ikke skyldes Kundens forhold eller force majeure. Utbedringsplikten forutsetter at Kunden har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold. Maksimal reklamasjons­frist er 1 måned etter at Bistanden er utført.

Kunden kan bare kreve prisavslag dersom Focus ikke oppfyller angitte utbedringsplikt, eller dersom selskapet har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Focus er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Kunden eller noen andre måtte bli påført. Dette omfatter tap av data, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av feil, herunder manglende/feilaktig funksjoner, beregninger, opplysninger og feil bruk eller manglende mulighet til bruk, krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra tredjepart eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.

Samlet prisavslag og erstatningskrav kan ikke overstige det betalte avtalte vederlag for Bistanden.

Dersom Kunden krenker Focus’ eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal Kunden minimum betale et beløp tilsvarende 5 ganger avtalt vederlag for Bistanden. Focus har rett til å kreve erstatning for sitt dokumenterte tap i tillegg.

Verken Focus eller Kunden skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av eller i forbindelse med force majeure, forstått som brann, terror, jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på liknende måte er utenfor kontroll av Focus eller Kunden.

Focus er ansvarsforsikret. Forsikringsvilkårene oversendes på anmodning.

10. Konfidensialitet - personopplysninger

Dersom partene får tilgang til konfidensiell informasjon og personopplysninger, skal dette kun behandles med det formål å gjennomføre Bistanden.

Partene skal sørge for tilfredsstillende informasjons­sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, som skal kunne dokumenteres.

11. Lovvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med Focus’ forretningsadresse som verneting.

Endringslogg

Vilkårene for Konsulentbistand er opprettet 25.08.2016 (versjon 1.0)

VILKÅR FOR BRUKERSTØTTE FRA FOCUS SOFTWARE

Versjon: 1.0

Sist endret: 25.08.2016

1. Innledning

Disse vilkårene for brukerstøtte gjelder mellom Focus Software AS (heretter kalt Focus) og Kunden, og regulerer partenes rettigheter og plikter for brukerstøtte fra Focus (heretter kalt Brukerstøtte). Kjøp av andre produkter eller tjenester fra Focus som for eksempel abonnement, konsulentbistand og opplæring/kurs dekkes ikke av disse vilkårene.

Hvis du ikke er enig i vilkårene eller ikke har de nødvendige fullmakter til å bestille Brukerstøtte, må du ikke bestille eller godta vilkårene. Ved aksept av vilkårene inngås det en rettslig bindende avtale mellom den virksomhet du opptrer på vegne av (Kunden) og Focus.

2. Omfang

Kunden har rett til brukerstøtte pr. telefon, WEB, fjernstyring og e-post på de abonnement og programsystemer for de navngitte brukerne og det omfanget som fremgår av ordrebekreftelsen, senere bestillinger og eventuelle endringer iht. disse vilkårene.

Retten til Brukerstøtte forutsetter gyldig avtale på de abonnement og programsystemer som omfattes.

Focus skal ha nødvendig kompetanse tilgjengelig for yte Brukerstøtte i tidsrommet kl. 09.00 - 16.00 på hverdager, unntatt romjulen og påskeuken. Brukerstøtte utover dette må avtales på forhånd og faktureres særskilt.

Brukerstøtte skal skje med en responstid på maksimalt 4 timer. Med responstid menes tiden fra henvendelsen er mottatt til den påbegynnes, regnet i avtalt tilgjengelighetsperiode.

Focus har et brukerstøttesystem hvor Kunden kan se status på meldte saker og historikk.

Avtalen omfatter ikke opplæring eller kurs i de abonnement og programvaresystemer som omfattes av avtalen. Det forutsettes at Kunden og de brukere som kan benytte Brukerstøtten har gjennomgått kurs i disse.

Avtalen gjelder Brukerstøtte av de til enhver tid gjeldende versjoner av abonnementer og programvare­systemer som avtalen omfatter. Brukerstøtte av andre versjoner opphører 24 måneder etter at ny versjon er i salg på markedet. Eventuelle unntak fra dette må avtales spesielt.

Kunden har ikke rett til å overføre hele eller deler av Brukerstøtteavtalen til en annen enhet (verken ved fusjoner, fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll eller til selskaper i samme konsern/tilknyttede selskaper eller på annen måte) uten skriftlig forhåndstillatelse fra Focus.

3. Varighet - vederlag

Brukerstøtten gjelder for 12 måneder fra avtaledato. Deretter fornyes den automatisk med tilsvarende avtaleperiode dersom Focus ikke mottar skriftlig oppsigelse minimum en måned før utløpet av perioden, jf. pkt. 6.

Vederlaget består av en fast del og en variabel del:

Fast del sikrer responstid og tilgang til brukerstøttesystemet for navngitte registrerte brukere.

Variable del dekker arbeidstid i forbindelse med utførelsen av Brukerstøtten. Dette er en tidskonto som Focus fører medgått tid mot. Medgått tid summeres og avrundes pr. sak til påbegynt kvarter. Kontraktsansvarlig hos Kunden varsles når kontoen er mindre enn 2 timer, med tilbud om å kjøpe flere timer/bolker. Timer som står på tidskonto overføres til neste avtaleperiode. Ved opphør av avtalen nulles timene, dvs. at Kunden ikke får refusjon for eventuelle timer som ikke er benyttet ved opphør av avtalen.

4. Betalingsvilkår - fakturering

Brukerstøtte faktureres forskuddsvis for avtaleperioder av 12 måneder iht. Focus’ til enhver tid gjeldende prisliste, og/eller mottatte gyldig tilbud/avtale. Flere brukere og utvidelse av variabel del/kjøp av flere timer/bolker gjøres normalt tilgjengelige for Kunden umiddelbart etter bekreftet bestilling og belastes deretter.

Focus fakturerer Kunden med 14 dagers kredittid. Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA og øvrige offentlige avgifter/gebyrer.

Satsene for Brukerstøtte reguleres hvert år pr. 1. januar, uten forutgående varsel.

Ved forsinket betaling påløper morarente.

5. Endringer av avtalen

Kunden kan selv utvide omfanget med flere timer, flere brukere og endre navn på brukere ved melding pr. mail til firmapost@focus.no eller som selvbetjening på «min side» på www.focus.no.

Andre endringer kan kun skje for nye avtaleperioder og iht. oppsigelsesfrist, jf. pkt. 6, og gjelder først ved bekreftelse fra Focus.

Kunden kan ikke melde navngitte brukere inn og ut av avtalen for å oppnå billigere fastdel av avtalen. Focus kan skjære gjennom hvis dette skjer.

6. Oppsigelse

Kunden har 1 måneds oppsigelsesfrist før utløpet av gjeldende brukerstøtteperiode, for at ikke avtalen skal gjelde også for den påfølgende brukerstøtteperioden.

Focus har en oppsigelsesfrist på 6 måneder regnet fra oppsigelse. Dersom Focus sier opp Brukerstøtten eller deler av den skal Kunden motta en forholdsmessig refusjon for gjenstående periode.

7. Ansvar - forsikring

Focus er ansvarlig for å utbedre eventuelle feil eller mangler som skyldes at selskapet ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen kostnadsfritt, såfremt det ikke vil påløpe urimelige kostnader og det ikke skyldes Kundens forhold eller force majeure. Utbedringsplikten forutsetter at Kunden har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold. Maksimal reklamasjons­frist er 1 måneder etter at Brukerstøtten er utført.
Kunden kan bare kreve prisavslag dersom Focus ikke oppfyller angitte utbedringsplikt, eller dersom selskapet har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Focus er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Kunden eller noen andre måtte bli påført. Dette omfatter tap av data, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av feil, herunder manglende/feilaktig funksjoner, beregninger, opplysninger og feil bruk eller manglende mulighet til bruk, krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra tredjepart eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.

Samlet prisavslag og erstatningskrav kan ikke overstige det betalte avtalte vederlag for den siste 12 måneders perioden.

Verken Focus eller Kunden skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av eller i forbindelse med force majeure, forstått som brann, terror, jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på liknende måte er utenfor kontroll av Focus eller Kunden.

Focus er ansvarsforsikret. Forsikringsvilkårene oversendes på anmodning.

8. Konfidensialitet - personopplysninger

Dersom partene får tilgang til konfidensiell informasjon og personopplysninger, skal dette kun behandles med det formål å gjennomføre Brukerstøtten.

Partene skal sørge for tilfredsstillende informasjons­sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, som skal kunne dokumenteres.

9.  Lovvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med Focus’ forretningsadresse som verneting.

Endringslogg

Vilkårene for Brukerstøtte er opprettet 25.08.2016 (versjon 1.0)

VILKÅR FOR ABONNEMENT FRA FOCUS SOFTWARE

Versjon: 1.1 Sist endret: 05-05.2021

1. Innledning

Disse abonnementsvilkårene gjelder mellom Focus Software AS (heretter kalt Focus) og Kunden, og regulerer partenes rettigheter og plikter for tilgang til og bruk av abonnementsprodukter og tilhørende tjenester (heretter kalt Abonnement). Kjøp av andre produkter eller tjenester fra Focus som for eksempel konsulentbistand som implementering, konvertering/overføring av Kundens innhold, konfigurering, utvikling av grensesnitt/integrasjoner, bistand med beregninger mv, og annen brukerstøtte og opplæring dekkes ikke av abonnementsvilkårene.

Hvis du ikke er enig i vilkårene eller ikke har de nødvendige fullmakter til å bestille og/eller ta i bruk Abonnementet, må du ikke bestille, bruke eller godta vilkårene. Ved aksept av vilkårene inngås det en rettslig bindende avtale mellom den virksomhet du opptrer på vegne av (Kunden) og Focus, som løper fra dato for aksept og frem til avtalen sies opp i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Focus forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer og kommersielt rimelige endringer i vilkårene med minimum 30 dagers varsel. Andre endringer kan kun skje for nye Abonnement, endringer i Abonnement og/eller for nye avtaleperioder forutfor Kundens oppsigelsesfrist. Siste versjon av vilkårene er tilgjengelig på www.focus.no/vilkar.

2. Varsler mv

Eventuelle varsler og merknader fra Focus vil bli gitt på Abonnementets innloggingsside og/eller på www.focus.no. Dette gjelder for eksempel informasjon om nye funksjoner eller informasjon om planlagt vedlikehold. Focus kan også sende slik informasjon via e-post til aktuelle personer hos Kunden.

Varsler om endringer av abonnementsvilkårene eller priser, samt ordrebekreftelser vil sendes til Kundens oppgitte kontaktperson via e-post, og anses gitt når det er sendt dit. Meldinger fra Kunden til Focus vedr. Abonnementet skal sendes som e-post til firmapost@focus.no. Feilmeldinger og brukerstøtte/opplæring reguleres av pkt. 6 og 7.

3. Abonnement

Kunden kjøper ikke en fysisk kopi av en programvare, men betaler for et abonnement som gjøres tilgjengelige via Internett.

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Abonnementet i samsvar med abonnementsvilkårene og brukerveiledningen for Kundens egne interne forretningsformål mot betaling av vederlag for Abonnementet. Abonnementet omfatter således både tilgang til å bruke programvare («lisens») og lagring av deler av Kundens data i Focus’ Skyløsning, ref pkt. 13. Bruksomfanget er begrenset til det Abonnementet, det antall brukere (mennesker) og eventuelt lagringskapasitet som er avtalt gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra Focus.

Kunden skal ikke under noen omstendighet tillate noen tredjepart å bruke Abonnementet, herunder enheter hvor Kunden eier mindre enn 50 %. Kunden har ikke rett til å overføre hele eller deler av Abonnementet eller avtalen til en annen enhet (verken ved fusjoner, fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll eller til selskaper i samme konsern/tilknyttede selskaper eller på annen måte) uten skriftlig forhåndstillatelse fra Focus.

Abonnementet tilbys «as is» / «som den er» som standardisert tjeneste. Retten er ikke betinget av eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet, men tillater tilgang til og bruk av Abonnementet slik den til enhver tid er. Focus forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller korrigere eventuelle feil eller mangler i Abonnementet etter eget skjønn.

4. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

Kunden beholder alle rettigheter knyttet til sine data som overføres og lagres som en del av Abonnementet, og kan i løpet av abonnementsperioden når som helst hente ut dataene eller en kopi av disse i samsvar med brukerveiledningen for Abonnementet. Se også pkt. 9 vedr. tilgang til Kundens data ved opphør.

Focus - eller dets lisensgivere eller underleverandører - er innehaver(e) av alle immaterielle rettigheter i Abonnementet. Dette omfatter opphavsrett, patenter, varemerker, merkenavn, foretaksnavn, design og produktdesign, kildekode, databaser, forretningsplaner og know-how. All dokumentasjon, inkludert teknisk dokumentasjon, manualer, brukerveiledninger og FAQer er underlagt de samme restriksjoner. Dette er dog ikke til hinder for at Kunden skal kunne levere ut dokumentasjon av programmene som et ledd i dokumentasjon av Kundens kvalitetssikringssystem.

Kunden har ikke rett til å omgå tekniske begrensninger i Abonnementet som tillater at Kunden bruker Abonnementet på en bestemt måte eller for et begrenset antall brukere eller annet. Kunden har ikke rett til å laste ned eller på annen måte kopiere eller fjerne hele eller deler av programvaren eller kildekoden fra Abonnementet.

Der programvare eller tjenester fra en underleverandør eller tredjepart er levert som en del av eller i forbindelse med Abonnementet, er dette underlagt disse vilkårene. I tillegg kan det gjelde separate eller ytterligere vilkår eller restriksjoner, jf. pkt. 13 og 15.

Kunden aksepterer at Focus kan omtale Kunden som bruker av Abonnementet for markedsføring, med mindre Kunden skriftlig har reservert seg mot dette.

5. Tilgjengelighet

Abonnementet vil normalt være tilgjengelig for alle brukere hele døgnet. Abonnementet eller deler av Abonnementet, kan imidlertid fra tid til annen være utilgjengelig, for eksempel på grunn av feil eller vedlikehold. Planlagt vedlikehold vil normalt bli varslet og vil primært bli gjennomført utenfor ordinær kontortid (kl 09.00-17.00 CET).

Tilgjengelighet forutsetter at Kunden har nødvendig maskinvare, infrastruktur med høyhastighets­tilkobling til Internett og relevant nettleser. Det foreligger ingen oppetidsgaranti/SLA for Abonnementet.

6. Programvedlikehold

Focus skal besørge teknisk og funksjonsmessig vedlikehold av Abonnementet slik at det holder tidsmessig standard og nødvendig kvalitet.

Kunden skal melde og dokumentere ev. feil og mangler uten ugrunnet opphold via www.focus.no. Kunden kan også melde ønske om endringer og forbedringer samme sted.

Focus skal holde Kunden informert om rettelser, endringer og revisjoner.

7. Brukerstøtte og opplæring/kurs

Focus skal tilby systemteknisk og funksjonell brukerstøtte, og opplæring/kurs i bruk av Abonnementet. Dette er ikke inkludert i Abonnementet, men leveres iht. egne avtaler/bestillinger.

8. Priser, fakturering og oppsigelsesfrist fra kunden

Abonnementet faktureres iht. den til enhver tid gjeldende prisliste, og/eller mottatte gyldig tilbud/avtale. Focus fakturerer Kunden for Abonnementet forskuddsvis med 14 dagers kredittid. Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Abonnementet gjelder for det antall måneder som fremgår av ordrebekreftelsen (avtaleperiode).

Deretter fornyes avtalen automatisk med nye avtaleperioder av samme varighet med mindre Focus mottar skriftlig oppsigelse senest en måned før utløpet av den foregående avtaleperiodes utløp. Årlig pris for Abonnement kan reguleres med en måneds varsel for nye Abonnement, endringer i Abonnement og/eller for nye avtaleperioder forut for Kundens oppsigelsesfrist.

Nye Abonnement, utvidelse av eksisterende Abonnement, flere brukere eller økt lagringskapasitet gjøres normalt tilgjengelige for Kunden umiddelbart etter bekreftet bestilling/avtale og belastes deretter.

Dersom Kunden har tilleggskrav utover Focus’ standardiserte tjenester, for eksempel knyttet til personvern eller sikkerhet jf. pkt. 3 og 12, kan det påløpe ytterlige kostnader som vil bli belastet Kunden.

Det vil ikke bli gitt noen refusjon dersom hele eller deler av Abonnementet, tillegg, antall brukere, lagringskapasitet eller annet ikke benyttes av Kunden.

9.  Oppsigelse og suspensjon

Kunden kan si opp eller endre Abonnementet ved skriftlig melding til Focus iht. pkt. 2 siste avsnitt. Oppsigelsesfristen fremgår av pkt. 8.

Dersom Kunden ikke har betalt for Abonnementet innen 30 dager etter forfall, kan Focus med forutgående varsel til Kunden suspendere Kundens tilgang til Abonnementet inntil betaling skjer. Focus har rett til å si opp Abonnementet med øyeblikkelig virkning hvis ikke betaling er gjort innen 14 dager etter slik suspensjon. Kunden skal betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lov for alle Abonnement som ikke betales ved forfall. Focus kan videre med forutgående varsel til Kunden suspendere Kundens tilgang til Abonnementet ved mistanke om vesentlig brudd på noen av Kundens forpliktelser iht. denne avtalen inntil saken er avgjort.

Focus forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen og/eller avslutte Abonnementet eller deler av Abonnementet med 6 måneders varsel. Kunden skal i så fall motta en forholdsmessig refusjon for gjenstående abonnementsperiode.

Før opphør, uansett grunn, har Kunden rett til å eksportere sine data til et nøytralt standardisert format, som spesifisert av Focus. Dersom Kunden ønsker bistand til dette, vil Focus yte slik bistand til ordinære priser for konsulentbistand forutsatt at Kunden aksepterer forskuddsbetaling og slik bistand avtales i god tid før opphør. Focus vil ikke ha noen ytterligere forpliktelser overfor Kunden for oppbevaring eller vedlikehold av Kundens data. Kundens data vil normalt bli slettet 90 dager etter opphør.

10. Begrenset garanti

Focus innestår for at Abonnementet i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med selskapets offisielle produktbeskrivelser og brukerveiledninger. Kunden forplikter seg til å forvisse seg om at Abonnementet har riktig funksjon i forbindelse med uttesting og så snart som mulig etter Kunden får tilgang til Abonnementet. Focus gir ikke noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, unntatt det som er uttrykkelig fastsatt i abonnementsvilkårene. Dette innebærer at Focus ikke garanterer for egnethet for et bestemt formål eller muligheter for systemintegrasjon, salgbarhet, eierskap eller ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Se også pkt. 3.

Hvis Abonnementet ikke fungerer i samsvar med denne begrensede garantien, skal Focus korrigere verifiserte feil eller mangler i Abonnementet for egen regning. Focus kan velge å erstatte Abonnementet eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korreksjon. Hvis Focus ikke løser de verifiserte feil eller mangler eller erstatter Abonnementet innen rimelig tid, kan Kunden si opp Abonnementet. I et slikt tilfelle har Kunden rett til en forholdsmessig refusjon for den resterende delen av abonnementsperioden for de berørte Abonnement fra måneden etter at Focus har verifisert feilen/mangelen. Bortsett fra dette, kan Kunden ikke rette andre krav mot Focus.

Selv om Focus vil utvise tilbørlig aktsomhet for å sørge sikker overføring og lagring av data, anerkjenner Kunden at bruk av skyløsninger og overføring via Internett utgjør en risiko, og at Focus ikke kan garantere at ikke en tredjepart fanger opp, endre eller sletter data. Focus påtar seg intet ansvar for utilsiktet misbruk, offentliggjøring eller tap av data. Kunden er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av sine data. Kunden er videre ansvarlig for å oppdatere Abonnementet når det lanseres oppdateringer og nye versjoner.

11. Erstatningsansvar

Focus, og dets tredjeparts-/underleverandører, er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap som Kunden eller noen andre måtte bli påført. Dette omfatter skader, feil, tap av data, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av feil ved Abonnementet, herunder manglende/feilaktig funksjoner, beregninger, opplysninger og feil bruk eller manglende mulighet til bruk (oppetid), krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra tredjepart, samt suspensjon, oppsigelse eller annet. Focus er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i eller eierskap til data. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.

Focus’ ansvar er under alle omstendigheter begrenset til direkte tap, med mindre annet følger av ufravikelige rett. Som indirekte tap anses, inkludert men ikke begrenset til tap av data, produksjon, omsetning, fortjeneste, overskudd eller krav fra tredjepart. Focus’ ansvar er videre begrenset til de siste12 måneders betalte vederlag for Abonnementet.

Dersom Kunden krenker Focus’ eller en tredjeparts eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal Kunden minimum betale et beløp tilsvarende pris for 5 års Abonnement. Focus har rett til å kreve erstatning for sitt dokumenterte tap i tillegg.

Verken Focus eller Kunden skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av eller i forbindelse med force majeure, forstått som brann, terror, jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på liknende måte er utenfor kontroll av Focus eller Kunden. I tilfelle lover, regler eller forskrifter som gjelder for Abonnementet eller leveranse av disse blir endret, eller nye regler blir vedtatt etter at Abonnementet har blitt tilgjengelig i markedet, og dette hindrer Focus fra å oppfylle abonnementsvilkårene, og/eller dette krever helt eller delvis opphør av Abonnementet for en tidsbegrenset periode eller på ubestemt tid, skal dette betraktes som force majeure.

12. Personvern og sikkerhet

Abonnementet innebærer behandling, herunder lagring, av Kundens data. Disse data kan inneholde personopplysninger, hvor Kunden vil være behandlingsansvarlig og Focus databehandler. Det er Kundens ansvar å sørge for å ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene. Focus’ behandling av Kundens personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og dette punkt, som også oppfyller kravene til en databehandleravtale.

Datakategorier/ type data

Hvilke kategorier personopplysninger som Focus kommer til å behandle, beror på hvilke opplysninger som Kunden velger å overføre og lagre ved bruk av Abonnementet. Focus har lagt til grunn at Focus vil få tilgang til følgende type data, som kan omfattes av personopplysningsloven:

Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer
Finansiell informasjon som kredittkortopplysninger
Fakturerings- og transaksjonsinformasjon
Brukernavn, passord og brukerinnstillinger
Bruksmønster, programoppførsel og feilsituasjoner
Informasjon fra automatiserte datainnsamlingsverktøy som innebygde web-linker og informasjonskapsler/ cookies på Focus’ nettsider eller i e-poster fra Focus.
Trafikkinformasjon som overføres fra brukerens nettleser til nettstedet, slik som nettlesertype og språk, og adressen til nettstedet som brukeren kom fra, og annen trafikkinformasjon, for eksempel IP-adresse;
«Clickstream»-atferd, for eksempel hvilke koblinger brukeren klikker på og når som for eksempel bruk av «klikk for å godta»-lenke i e-post.
Maskin, system og prosessinformasjon fra klientapplikasjoner

Focus kan i tillegg hente informasjon fra offentlige eller kommersielt tilgjengelige kilder og kombinere dette med informasjon som Focus samler inn.

Det er Kundens ansvar å ikke bruke Abonnementet til sensitive personopplysninger.

Hvis en bruker sender inn et innlegg, kommentar eller lignende på offentlige forum på Focus nettsider mv, kan slik informasjon leses og brukes av hvem som helst med tilgang til Internett og brukes til formål som ligger utenfor Focus’ kontroll.

Plikter

Focus skal kun behandle Kundens personopplysninger på vegne av Kunden, og bare for det formål og i den grad det er nødvendig for å oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser iht. disse abonnements­vilkårene og ev. avtale om brukerstøtte og opplæring/kurs, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I tillegg kan Focus bruke informasjonen for å forbedre Abonnementet og dets nettsider, samt å sende kunden informasjon og markedsføringsmateriell om tjenester og produkter.

Focus har ikke rett til å utlevere personopplysningene til andre, med unntak av sine underleverandører (jf. pkt. 13), og når dette følger av gjeldende lover eller forskrifter, rettslig bindende pålegg fra myndighetene eller av dom, kjennelse e.l. I tillegg kan det bli aktuelt å utlevere opplysninger til andre med det formål å undersøke eller forhindre sikkerhetstrusler eller svindel. I tilfelle av omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av Focus kan personopplysninger bli utlevert som en del av prosessen til faktiske eller potensielle kjøpere. Focus vil i alle slike tilfeller sikre at eventuelle slike parter påtar seg tilsvarende forpliktelser som angitt her.

Focus har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Sikkerhet

Focus skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13-15 med forskrifter. Focus skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

Focus plikter å gi Kunden tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Focus plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at Focus melder avviket til Kunden. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet. Focus og dets underleverandører skal lagre og behandle alle personopplysninger i Norge eller EU.

Focus skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner jevnlig for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen, og som Focus sikkerhetsmessig har ansvaret for.

Opphør

Ved opphør av denne avtale har Focus anledning til, men ikke pliktig til,  å slette eller forsvarlig destruere Kundens personopplysninger innen rimelig tid etter avtalens opphør. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Kundekrav

Focus skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen av Kundens personopplysninger som Kunden til enhver tid har bestemt skal gjelde. Dersom Kunden har krav knyttet til personvern eller sikkerhet utover Focus’ standardiserte tjenester, kan det medføre at Kunden får redusert funksjonalitet og for øvrig at Abonnementet ikke fungerer i samsvar med abonnementsvilkårene og brukerveiledningen, jf. pkt. 3. Se også pkt. 8.

13. Tredjeparts-/underleverandører

Focus benytter tredjepart/underleverandørtjenester for leveranse av skytjenester, som overføring og lagring av data. Dette er for tiden tjenesten Microsoft Azure, med lagring innen EU.

Abonnementet leveres med de begrensninger og restriksjoner, herunder bestemmelser om personvern, sikkerhet og tilgjengelighet, som følger av tredjepart/underleverandørens vilkår.

14.  Lovvalg og jurisdiksjon

Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkning av abonnementsvilkårene eller bruk av Abonnementet, skal partene forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med Focus’ forretningsadresse som verneting.

15.  Spesifikke bestemmelser

For visse Abonnement gjelder ytterligere vilkår iht. det som fremgår av ordrebekreftelsen.

For bruk av Abonnement som inkluderer norske standarder gjelder Standard Norge/Standard Online AS sine vilkår, jf. focus.no/vilkar.

Endringslogg

 • 25.08.2016 (versjon 1.0)

  Vilkårene for Abonnement er opprettet 25.08.2016 (versjon 1.0)

 • 05.05.2021 (versjon 1.1)

  Oppdatering av punkt 3. under Abonnement er gjort 5. mai 2021:

  3. Abonnement

  " Bruksomfanget er begrenset til det Abonnementet, det antall samtidige brukere (mennesker) og eventuelt lagringskapasitet som er avtalt gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra Focus."

  Er endret til:

  " Bruksomfanget er begrenset til det Abonnementet, det antall brukere (mennesker) og eventuelt lagringskapasitet som er avtalt gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra Focus."

  Ordet samtidig er fjernet siden dette reguleres gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra Focus. De forskjellige abonnementene vil tilbys enten som enbruker, navngittbruker eller flerbruker.

VILKÅR FOR NS 3420

SLUTTBRUKERLISENS

VIKTIG – LES NØYE IGJENNOM DISSE VIKÅR FØR DU BRUKER ELLER KOPIERER DE PRODUKTER SOM STILLES TIL DISPOSISJON GJENNOM DENNE LISENS. GJENNOM Å ANVENDE PRODUKTENE GODKJENNER DU OG AKSEPTERER VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN, OG EVT. AVTALEN DENNE ER ET VEDLEGG TIL. OM DU IKKE GODKJENNER VILKÅRENE KAN DU IKKE ANVENDE PRODUKTET.

   1. Lisens
    Sluttbrukerlisensen sammen med evt. avtale den er et vedlegg til danner de samlede salgs- og leveransebetingelsene (Avtalen). Under forutsetning av at du betaler avtalt lisensavgifter samt at du følger de vilkår som angis i denne Sluttbrukerlisen og øvrige salgs- og leveransebetingelser (Avtalen), gir Standard Online AS (”Standard Online”) en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til produktet/produktene (”Produktet”) som medfølger Avtalen.Bruksretten er begrenset på følgende måte;a) Avtalen gir deg ikke eiendoms- eller annen rett til produktet, men kun en begrenset rett til å bruke Produktet i henhold til bestemmelsene i Avtalen. Denne bruksrett kan ensidig tilbakekalles av Standard Online om du bryter bestemmelsene i Avtalen. Standard Online kan også når som helst kalle tilbake en standard som er lisensiert under denne Avtalen.b) Uavhengig av formatet produktet leveres i har du rett til å anvende innholdet i Produktet som leveres med denne Avtalen, men du har ikke rett til å tilpasse, forandre, endre format, oversette, legge sammen, leie eller lease ut, publisere, selge, videre lisensiere eller på annen måte overlate Produktet, helt eller delvis til andre. Du får ikke heller ta bort eller forandre noen opplysning om opphavsrett, andre immaterielle rettigheter- og eiendomsrett som finnes på Produktet, eller fjerne vannmerket som indikerer hvem som har rett til å anvende innholdet i Produktet.c) Om Produktet leveres i elektronisk form eller på en elektronisk plattform vil produktet være tilrettelagt med digital rettighetsadministrasjon (DRA) på engelsk Digital Rights Management (DRM). Det er begrenset rett til lagring, kopiering av innhold og utskrift.  Du kan som hovedregel ikke lagre eller videresende Produktet eller kopiere innhold av en standard til for eksempel ulike tekstbehandlingssystemer. Evt. unntak er definert i avtalevedlegg som omhandler spesifikke produkter som vedlegg 3 i avtale om abonnement på web eller, i egne gjengivelsesavtaler, som må avtales spesifikt for den enkelte situasjon.Digital Rights Management (DRM) er en samlebetegnelse for ulike teknologier som har til mål å administrere tilgangen til opphavsretts beskyttet informasjon lagret på, eller distribuert ved hjelp av, digitale medier.I motsetning til de rent juridiske restriksjonene som nasjonal og internasjonal opphavsrettlovgiving pålegger den som innehar kopier av opphavsretts beskyttet materiale, gjør DRA det mulig å pålegge kopibesitteren ulike tilleggs-restriksjoner ved hjelp av maskinvare- og programvarekoder som kontrolleres av opphavsrettsbesitteren.
    Standard Online benytter DRM til å beskytte produkter fra ulike leverandører mot uautorisert spredning og sikrer tilgang til gyldige standarder. Standard Online benytter et program som håndterer disse rettighetene.

    d) Du er innforstått med og aksepterer at Produktet tilhører den opphavsrettsinnehaver som finnes angitt på Produktet (”Opphavsrettsinnehaveren”), og at Produktet er beskyttet av norske og internasjonale opphavsrettslover. Du er også innforstått med og aksepterer at all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til Produktet tilhører Opphavsrettsinnehaveren.

    e) Du er ansvarlig for å gi Standard Online, eller den Standard Online angir, all informasjon som er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Om du bryter Avtalen på grunn av omstendigheter utenfor din kontroll, forplikter du deg til å samarbeide med Standard Online i den hensikt å gjenopprette etterlevelse av Avtalen.

   2. Begrenset garanti
    a) Standard Online garanterer at Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren, under forutsetning at ikke annet angis i eller på Produktet, kan lisensiere Produktet og de varemerker som hører til Produktet.b) Denne garanti er den eneste garanti som gis for Produktet. Verken Standard Online eller Opphavsrettsinnehaveren gir noen som helst garantier utover dette for Produktet, dets pålitelighet, tilstrekkelighet, anvendelse eller for den informasjon eller hensikter som Produktet inneholder og/eller reflekterer. Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren fraskriver seg alle, så vel uttrykkelige som underforståtte, garantier med hensyn til funksjonalitet og tjenlighet for tiltenkt bruk. Denne fraskrivning kan ikke innskrenkes av Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren eller representanter for disse.
   3. Erstatningsansvar
    Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren og deres representanter, ("Erstatningsberettigede Parter") er ikke ansvarlige overfor deg, og du påtar deg å holde samtlige Erstatningsberettigede Parter skadesløse, fra samtlige krav og kostnader (inkludert kostnader til juridisk bistand) som kan henføres til person- eller saksskade, produktansvar, eller andre krav som baserer seg på din, eller dine ansatte eller agenters, anvendelse av Produktet.
   4. Ansvarsbegrensning
    a) Du er innforstått med og aksepterer at de forpliktelser som Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har mot deg når det gjelder Produktet, utelukkende reguleres av denne Lisensavtale i tillegg til eventuell overordnet leveranseavtale, som f.eks. avtale om abonnement på web. Du er selv ansvarlig for konsekvensene av anvendelsen av Produktet, det være seg enten denne anvendelse skjer i samsvar med bestemmelsene i Avtalen eller ikke. Selv om Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har vært klar over risikoen for dette, har verken Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren ansvar for det være seg indirekte skader og kostnader eller for direkte skader som firmaet, de ansatte, agenter eller tredje person kan komme til å berøres av.b) Om det, etter Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren mening, foreligger risiko for at krav kan komme til å bli fremsatt på grunn av Produktet vedrørende brudd på tredje persons immaterielle rettigheter, har Standard Online rett til, etter eget skjønn og på egen kostnad enten:i. medvirke til rett for deg til å fortsette med din anvendelse av Produktet,
    ii. endre eller erstatte Produktet eller del derav med annet produkt i den hensikt til å unnvike sådant krav, eller
    iii. stoppe din anvendelse av Produktet og tilbakebetale de lisensavgifter som du har betalt.c) Standard Online har ikke ansvar overfor deg for krav som kunne ha vært unngått om du hadde akseptert erstatningsprodukt i overensstemmelse med bestemmelsene ovenfor i dette punkt 4 (b) eller om anvendelsen av Produktet hadde vært avbrutt. Under alle omstendigheter er Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren totale skadeerstatningsansvar mot deg begrenset til et beløp tilsvarende den lisensavgift du har betalt etter denne Lisensavtale for det Produkt som skaden henfør seg til.d) Punkt 4(b) er en fullstendig og uttømmende regulering av Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren skadeerstatningsansvar hva gjelder rettighetsbrudd eller påståtte rettighetsbrudd gjennom anvendelse av Produktet.e) Dersom Produktet inneholder én eller flere tilbaketrukne standarder, har Standard Online intet ansvar for slike tilbaketrukne standarder.
   5. Eksport
    Du har ikke rett til å eksportere eller reeksportere Produktet eller deler derav, tilhørende informasjon eller teknologi i strid med gjeldende norsk og annen anvendbar eksport lov.
   6. Tilgangsbegrensning og Informasjonsplikt
    Avtalen forutsetter at det påses at bare de som har rett til å bruke Produktet i henhold til denne Avtalen har tilgang til Produktet, og at alle som bruker Produktet har informasjon om innholdet og begrensninger i bruk som følger av denne Avtalen.
   7. Øvrige bestemmelser
    Denne Avtalen utgjør en fullstendig regulering av hva som er avtalt mellom partene hva gjelder anvendelsen av Produktet. Endring i Avtalen kan kun skje gjennom særskilt undertegnet tillegg til denne Avtale. Om en bestemmelse i Avtalen skulle erklæres ugyldig av noen grunn, skal Avtalen revideres kun i sådan omfatning som er nødvendig for å gjøre Avtalen gyldig, og sådan revidering skal (i) ikke påvirke gyldigheten av den ugyldigkjente delen under andre omstendigheter, eller (ii) påvirke øvrige deler av Avtalen.
   8. Oppsigelse og håndtering av Produktene etter Avtalens utløp
    Du har rett til å si opp Avtalen i samsvar med reguleringer angitt i definerte kjøps- og leveransebetingelsene f.eks. vedlegg 1 Definisjoner og generelle avtalevilkår pkt. 1.11.i avtalen om Abonnement på web.  Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren kan si opp Avtalen om du bryter Avtalen. Dersom Produktet leveres i elektronisk format eller tilgjengeliggjøres over digitale medier vil tilgangen bli stoppet når avtalen opphører. Dette gjelder ikke ferdig utfylte blanketter. De kan oppbevares for ettertiden i dine egne systemer.